Súhlas so spracovaním osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Dotknutá osoba: [Meno, priezvisko, kontaktné údaje]

Prevádzkovateľ: Brillant Bleu Consulting & Management k.s, IČO: 54861373, DIČ: 2121823022, IČ DPH: SK2121823022

Účel, rozsah a doba spracovania osobných údajov:
Týmto poskytujem prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely sprostredkovania zamestnania a to na dobu 3 rokov.
Súhlasím s tým, aby údaje získané z môjho životopisu a dotazníka boli poskytnuté odovzdávané tretím osobám – potenciálnym zamestnávateľom, ďalším sprostredkovateľom práce a osobám spracovávajúcim osobné údaje pre prevádzkovateľa.
Môj súhlas sa vzťahuje na všetky spôsoby a formy spracovania vykonávané prevádzkovateľom pre uvedený účel vrátane automatizovaného spracúvania.
Pre naplnenie účelu spracovania bude prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje mnou poskytnuté v rámci môjho životopisu, dotazníka, alebo osobného rozhovoru, a to najmä nasledovné kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefón, emailová adresa, údaje o vzdelaní a pracovných skúsenostiach, ako aj ďalšie údaje vyplývajúce z poskytnutého životopisu, dotazníka alebo osobného rozhovoru.

Po uplynutí doby, na ktorú bol súhlas udelený, prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje (vymaže či zničí), ak nebude daný iný právny titul podľa čl. 6 Nariadenia pre ich ďalšie spracovanie.

Právo súhlas odvolať:
Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem bez akýchkoľvek podmienok odvolať. Odvolanie súhlasu môžem adresovať na vyššie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade odvolania súhlasu je prevádzkovateľ povinný o takomto odvolaní informovať aj osoby, ktorým boli osobné údaje odovzdané, ibaže je prevádzkovateľovi známe, že tieto osoby už majú na spracovanie samostatný právny titul. Prípadné odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že pre svoju potrebu dostala text tohto vyhlásenia.

V_______________.  Dňa__________

______________________________
podpis dotknutej osoby

Poučenie o ďalších právach dotknutej osoby podľa Nariadenia:
Právo na prístup k osobným údajom: Ak požiada dotknutá osoba o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je jej prevádzkovateľ uviesť, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú aktuálne spracovávané, a dotknutá osoba má právo získať prístup k spracovávaným osobným údajom (vrátane ich kópie) a k nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, plánovaná doba uloženia osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania: Dotknutá osoba má právo (v prípadoch ustanovených Nariadením) požiadať o vymazanie osobných údajov, najmä ak už bol naplnený účel spracovania alebo odpadol jeho dôvod (vrátane odvolania súhlasu), prípadne požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov.

Právo namietať: Dotknutá osoba má (v prípadoch ustanovených Nariadením) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, najmä pri ďalšom spracovaní nevyhnutnom na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa či tretej strany a pri spracovaní na účely priameho marketingu.
Právo na prenosnosť osobných údajov: V prípade automatizovaného spracovania osobných údajov, má (za podmienok podľa Nariadenia) dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov, tj. právo získať osobné údaje a právo, aby osobné údaje boli odovzdané inému prevádzkovateľovi.

Právo podať sťažnosť: Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Einwilligung zur verarbeitung personenbezogener Daten

EINWILLIGUNG ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
gemäß der Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr (im Folgenden „DSGVO“).

Betroffene Person: [Name, Nachname Kontaktdaten]

Verantwortlicher: Brillant Bleu Consulting & Management k.s, IČO: 54861373, DIČ: 2121823022, IČ DPH: SK2121823022

Zweck, Umfang und Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten:
Hiermit erkläre ich mich mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Arbeitsvermittlung einverstanden. Ich erteile diese Zustimmung für den Zeitraum von 3 Jahren.
Ich willige ein, dass die aus meinem Lebenslauf und meinem Fragebogen erhaltenen Daten an Dritte (potenzielle Arbeitgeber, andere Arbeitsagenturen und Personen, die personenbezogene Daten für den Betreiber verarbeiten) weitergegeben werden.
Meine Zustimmung gilt für alle vom Verantwortlichen zu diesem Zweck durchgeführten Methoden und Formen der Verarbeitung, einschließlich der automationsgestützten Verarbeitung.
Um den Zweck der Verarbeitung zu erfüllen, verarbeitet der Verantwortliche die von mir in meinem Lebenslauf, Fragebogen oder persönlichen Interview angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere folgende Kategorien personenbezogener Daten: Name, Nachname, Geburtsdatum, Wohnort, Telefon, E-Mail-Adresse, Ausbildung und Berufserfahrung, sowie weitere aus dem bereitgestellten Lebenslauf, Fragebogen oder persönlichen Interview sich ergebende Daten.
Nach Ablauf des Zeitraums, für den ich die Einwilligung erteilt habe, wird der Verantwortliche die personenbezogenen Daten vernichten (löschen oder vernichten), es sei denn, es gibt für ihre weitere Verarbeitung einen anderen Rechtsgrund gemäß Art. 6 DSGVO.

Widerrufsrecht:
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich diese Einwilligung ohne jegliche Bedingungen widerrufen kann. Den Widerruf meiner Einwilligung kann ich auf die oben genannten Kontaktdaten des Betreibers richten. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt
Im Falle eines Widerrufs der Einwilligung ist der Verantwortliche verpflichtet, die Personen, an die die personenbezogenen Daten übermittelt wurden, über einen solchen Widerruf zu informieren, es sei denn, dem Verantwortlichen ist bekannt, dass diese Personen bereits einen gesonderten Rechtsgrund für deren Verarbeitung haben. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt
Die betroffene Person bestätigt, dass sie den Text dieser Erklärung für ihren eigenen Gebrauch erhalten hat.

In_______________.  Am__________

______________________________
Unterschrift der betroffenen Person

Belehrung über weitere Rechte der betroffenen Person gemäß DSGVO:
Recht auf Auskunft: Falls die betroffene Person Informationen über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten anfordert, ist der Verantwortliche verpflichtet anzugeben, ob die Daten verarbeitet werden, und die betroffene Person hat das Recht, auf die verarbeiteten personenbezogenen Daten (einschließlich einer Kopie) zuzugreifen. Die betroffene Personen hat Auskunftsrecht zu: Zwecken der Verarbeitung, Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, den Empfängern oder Kategorien von Empfängern, der geplanten Speicherdauer der personenbezogenen Daten.
Recht auf Berichtigung der personenbezogener Daten: Die betroffene Person hat das Recht, dass der Verantwortliche unverzüglich ungenaue personenbezogene Daten korrigiert. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, unvollständige personenbezogene Daten zu ergänzen, auch durch Vorlage einer zusätzlichen Erklärung.
Recht auf Löschung der personenbezogener Daten, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Die betroffene Person hat das Recht (in den in der DSGVO vorgesehenen Fällen), die Löschung personenbezogener Daten zu beantragen, insbesondere wenn der Zweck der Verarbeitung bereits erfüllt wurde oder der Grund entfallen ist (einschließlich Widerruf der Einwilligung), oder eine Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten zu beantragen.
Widerspruchsrecht: Die betroffene Person hat (in der DSGVO vorgesehenen Fällen) das Recht, der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen, insbesondere der Weiterverarbeitung, die für die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, und der Verarbeitung für Direktmarketingzwecke.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Bei der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten (unter den Bedingungen der DSGVO) hat die betroffene Person das Recht auf Datenübertragbarkeit, d. H. das Recht, personenbezogene Daten zu erhalten, und das Recht, personenbezogene Daten an einen anderen Verantwortlichen übertragen zu lassen.
Beschwerderecht: Die betroffene Person ist berechtigt, eine Beschwerde beim Datenschutzamt der Slowakischen Republik, mit Sitz in Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slowakische Republik, einzureichen.