Počuli ste už o registrácii do registra zdravotníckych povolaní v Rakúsku? V tomto článku vám bližšie objasníme, čo tento register je, kto je povinný sa do tohto registra zapísať a aké dokumenty je nutné k úspešnej registrácií predložiť. Prajeme Vám príjemné čítanie!

Gesundheitsberuferegister alebo register zdravotníckych povolaní je elektronický zoznam, do ktorého sa musia zaregistrovať všetky osoby, ktoré vykonávajú alebo plánujú vykonávať pracovnú činnosť v oblasti zdravotníctva v Rakúsku. Registrácia je nutná ešte pred výkonom pracovnej činnosti čiže bez tejto registrácie nie je možné vykonávať prácu v zdravotníctve. Zápis do registra je nevyhnutnou podmienkou pre výkon príslušného zdravotníckeho povolania a je takisto aj podmienkou k výkonu povolania. Táto elektronická databáza obsahuje údaje o zaregistrovanej osobe ako napríklad vaše meno, akademický titul, pohlavie a povolanie ako aj vaše registračné číslo, dátum registrácie a dátum platnosti vašej registrácie. Údaje uvedené v registri sú verejne dostupné na www.gesundheit.gv.at.

Od 1. júla 2018 sa vyžaduje registračná povinnosť pre príslušníkov nasledujúcich zdravotníckych povolaní:

 • Biomedizinische/r AnalytikerIn
 • Diätologin und Diätologe
 • Diplomierte Gesundheits- und KrankenpflegerIn
 • ErgotherapeutIn
 • Logopädin bzw. Logopäde
 • OrthoptistIn
 • PflegeassistentIn (inkl. Sozialbetreuungsberufe)
 • PflegefachassistentIn
 • PhysiotherapeutIn
 • RadiologietechnologIn

Za zápis členov do registra zdravotníckych povolaní je v závislosti od druhu povolania zodpovedná rakúska komora práce ( Arbeiterkammer) alebo registračný úrad Gesundheit Österreich GmbH. 

Podrobnejšie informácie ohľadom registrácie nájdete na ich webstránkach :

https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitsmarkt/gesundheitsberufe/Das_Gesundheitsberuferegister.html

https://gbr.goeg.at/So_funktioniert_die_Registrierung

Pre úspešný zápis do registra je k osobne vypĺnenej a podpísanej žiadosti o registráciu potrebné predložiť nasledovné dokumenty:

 • doklad totožnosti (napr. cestovný pas, občiansky preukaz)
 • doklad o kvalifikácii (vysvedčenie, diplom, bakalárske vysvedčenie, oznámenie o uznaní vzdelania / nostrifikácii)
 • doklad o zmene mena (napr. sobášny list)
 • výpis z registra trestov (za posledných päť rokov z krajín, v ktorých ste pobývali dlhšie ako šesť mesiacov)  nesmie byť starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie o zdravotnom stave, o spôsobilosti vykonávať prácu danej pracovnej pozície, potvrdenie nesmie byť staršie než 3 mesiace
 • pasová fotografia (farebná fotografia, rozmery 35 x 45 milimetrov)
 • doklad o znalostiach nemeckého jazyka*

*Ak predložené dokumenty nepreukazujú vaše znalosti nemeckého jazyka, alebo ak ste doteraz nepracovali v Rakúsku v odbore zdravotníctva, musíte preukázať svoje jazykové znalosti. Požadovaná jazyková úroveň B2 alebo C1 pre logopédov musí byť preukázaná formou jazykového certifikátu, jazykového diplomu alebo testu. Uznávané certifikáty sú najmä: 

 • Österreichisches Sprachdiplom – ÖSD Zertifikat
 • Goethe Institut
 • telc Deutsch
 • Test Deutsch als Fremdsprache (Test DaF)
 • Jazykové centrum Viedenskej univerzity – kurz a doklad o úspešne zloženej skúške

Všetky dokumenty musia byť predložené v origináli alebo v notársky overenom vyhotovení. V prípade dokumentov, ktoré nie sú v nemeckom jazyku je potrebné tieto dokumenty oficiálne preložiť do nemeckého jazyka ( preložené úradným prekladateľom). Po úspešnom registračnom procese vám bude poštou zaslaný profesijný preukaz pre zdravotníckeho pracovníka. Registrácia je bezplatná a profesijný preukaz je platný päť rokov.

Vyskytli sa vám otázky alebo nejaké nejasnosti? Kontaktujte nás! So zápisom do registra zdravotníckych povolaní vám veľmi radi pomôžeme!