V poslednom čase evidujeme zvýšený počet žiadostí zdravotných sestier a zdravotníckych asistentov, ktorí rozmýšľajú nad prácou v Rakúsku. Motiváciou je predovšetkým vysoký zárobok, moderný zdravotnícky systém a neďaleká vzdialenosť rakúskych hraníc. Čo všetko potrebujete k tomu, aby ste mohli začať s prácou zdravotnej sestry alebo zdravotníckeho asistenta v Rakúsku? To vám prezradíme v tomto článku!

Aj keď ste odbor ošetrovatelstva študovali na vysokej škole, alebo máte dlhoročnú prax v odbore, neznamená to, že môžete kedykoľvek začať s prácou zdravotnej sestry v Rakúsku. S týmto sa stretávame veľmi často. Povolanie zdravotnej sestry a zdravotníckeho asistenta patrí medzi regulované povolanie a preto, ak chcete pracovať v Rakúsku je nutné požiadať o úradné uznanie vašej odbornej kvalifikácie.

Nechajte si svoje vzdelanie „porovnať“

Uznanie vzdelania v Rakúsku alebo takzvané Anerkennung vzdelania vybavuje ,,Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz” so sídlom na ulici Radetzkystraße 2 vo Viedni. Príslušný úrad preverí, či je vaše vzdelanie rovnocenné tomu rakúskemu. To znamená, že na základe vašich učebných osnov zodpovední úradníci porovnajú vaše vzdelanie s osnovami rakúskeho štúdia. Ak sa vaše vzdelanie zhoduje s obsahom rakúskeho vzdelania, bude automaticky uznané a odo dňa, kedy vám vystavia rozhodnutie môžete vykonávať prácu zdravotnej sestry alebo asistenta vo všetkých zdravotníckych zariadeniach v Rakúsku. 

Ak by vaše vzdelanie nezodpovedalo osnovám rakúskeho vzdelania, to znamená, že by vám chýbala požadovaná teória alebo prax, rakúsky úrad vás o tom oboznámi v takzvanom negatívnom rozhodnutí. Ide o poloautomatické uznávanie, pri ktorom je potrebné prípadné rozdiely v dĺžke a obsahu štúdia vyrovnať. V praxi to znamená, že si budete musieť doplniť chýbajúce štúdium alebo prax. Prácu na požadovanej pozícii tak budete môcť vykonávať až po tom, čo úspešne absolvujete uvedené podmienky.

Vysokoškolské diplomy po roku 2004 sú uznávané automaticky, to znamená, že po predložení požadovaných dokumentov vám ministerstvo automaticky vystaví rozhodnutie, na základe ktorého budete môcť vykonávať vaše povolanie v celom Rakúsku. Pýtate sa ako teda začať s vybavovaním tohto dokumentu? My vám s tým hravo pomôžeme! Budete k tomu potrebovať tieto dokumenty: 

 • Osobne podpísaná žiadosť s uvedením pozície a doručovacej adresy v Rakúsku, žiadosť nájdete tu: Žiadosť o uznanie vzdelania v Rakúsku.
 • Doklad o trvalom alebo prechodnom bydlisku v Rakúsku. V prípade, ak nemáte pobyt v Rakúsku môžete na základe splnomocnenia splnomocniť oprávnenú osobu, ktorá za vás preberie poštu v Rakúsku. Splnomocnenie si môžete vytlačiť priamo tu: Splnomocnenie
 • Maturitné vysvedčenie alebo diplom v odbore všeobecné ošetrovateľstvo
 • Ak sa vaše vzdelanie začalo pred rokom 2004 a za posledných 5 rokov ste pracovali aspoň 3 roky v odbore, je potrebné doložiť potvrdenie o výkone povolania, ktoré vydáva ministerstvo zdravotníctva SR podľa ktorého, vaše vzdelanie zodpovedá článku 31 vyhlásenia 2005/36/EG alebo doklad o výkone zamestnania (aspoň tri roky za posledných päť rokov) v štáte EHP, resp. vo Švajčiarsku vydaný v súlade so zákonom – článok 23 vyhlásenie 2005/36/EG
 • V prípade činnosti v iných krajinách EHP resp. vo Švajčiarsku- povolenie k výkonu činnosti v danom štáte
 • Dodatok k diplomu alebo k vysvedčeniu -plán absolvovaného štúdia rozdelený na teóriu a prax s podrobnými údajmi o hodinách a vyučovacích jednotkách
 • Potvrdenia alebo osvedčenia o ďalšom vzdelávaní   
 • Osvedčenia o pracovných skúsenostiach od bývalých zamestnávateľov
 • Potvrdenie o etickej spôsobilosti, ktoré vydáva Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, toto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace
 • Doklad o štátnej príslušnosti cestovný pas alebo občianský preukaz
 • Výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace 
 • Potvrdenie o zdravotnom stave od lekára o spôsobilosti vykonávať prácu zdravotnej sestry alebo zdravotníckeho asistenta
 • Sobášny list, ak sa meno na vašom diplome alebo vysvedčení nezhoduje s vaším súčasným menom

*Pozor! Zoznam potrebných dokumentov sa môže odlišovať! Pre presné informácie navštívte oficiálnu stránku ministerstva alebo nás kontaktujte telefonicky.

Požadované dokumenty musia byť predložené v origináli alebo v notársky overenom vyhotovení. Všetky dokumenty je potrebné preložiť do nemeckého jazyka. Preklady musia byť vyhotovené úradným prekladateľom. Ministerstvo si za vybavenie žiadosti účtuje poplatok vo výške od 250 €,  ktorý vám vystaví na konci a to aj v prípade, ak by vaše vzdelanie nebolo automaticky uznané! Ďalšie informácie o uznaní vzdelania v Rakúsku sa môžete dočítať aj tu.

Ak už budete mať vaše vzdelanie v Rakúsku oficiálne uznané, je potrebné sa zapísať do takzvaného Gesundheitsberuferegister- registra zdravotníckych povolaní v Rakúsku. Čo všetko k tomu budete potrebovať a kto je za zápis do registra zdravotníckych pracovníkov v Rakúsku zodpovedný sa dozviete v našom blogu, pre viac informácií kliknite tu.

Máte otázky alebo je vám niečo nejasné? Opýtajte sa nás, našim sestrám a asistentom vybavujeme tieto záležitosti denno-denne 🙂 Okrem iného tak máte príležitosť začať s profesionálmi! Sami sme si prešli rovnakou cestou a v rakúskom zdravotníctve pôsobíme už zopár rokov. Vieme vám so všetkým poradiť a vybrať pre vás tú najlepšiu pracovnú ponuku. Za naše poradenské služby si neúčtujeme žiadne poplatky! Spoznajte naše pracovné ponuky a uistite sa, že to čo ponúkame my sa naozaj oplatí! Voľné pracovné miesta si môžete pozrieť tu.