Ste zdravotná sestra a uvažujete nad prácou v Nemecku? Pred výkonom vášho povolania je potrebné požiadať o úradné uznanie vzdelania. Ako na to? S nami predsa jednoducho! S uznaním vzdelania v Nemecku vám vieme pomôcť, stačí nás len kontaktovať! 🙂

Povolanie zdravotnej sestry v Nemecku sa oficiálne nazýva Gesundheits- und Krankenpfleger/in, od 1. januára 2020 známe aj pod pojmom „Pflegefachfrau, alebo Pflegefachmann“.

Aby ste mohli vykonávať povolanie zdravotnej sestry v Nemecku, je potrebné získať takzvané Anerkennung (nostrifikáciu), čiže uznanie vašej odbornej kvalifikácie v Nemecku. Túto záležitosť vybavujú úrady, ktoré sú zodpovedné za uznávanie zahraničných diplomov a vysvedčení v danej spolkovej krajine. Tieto úrady posudzujú odborné kvalifikácie na základe ustanovených zákonov ako aj iných právnych predpisov. Nemecké úrady porovnávajú rovnocennosť vašej odbornej kvalifikácie získanej na Slovensku s nemeckou odbornou kvalifikáciou. Porovnáva sa obsah a rozsah absolvovaného učiva. Zohľadňujú sa aj osobnostné predpoklady a zručnosti ako je napríklad spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a znalosť nemeckého jazyka.

Podmienkou pre uznanie vzdelania v Nemecku je:

 1. Rovnocennosť medzi vašou odbornou kvalifikáciou a nemeckou odbornou kvalifikáciou
 2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať prácu na pozícii zdravotnej sestry
 3. Bezúhonnosť
 4. Znalosť nemčiny na jazykovej úrovni B2, podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. vyžaduje sa jazykový certifikát.

K osobne podpísanej žiadosti o uznanie vzdelania v Nemecku sa okrem iného vyžadujú aj tieto dokumenty:

 • Formulár žiadosti od príslušného úradu (záleží od toho, v ktorej spolkovej krajine žijete, alebo v ktorej spolkovej krajine Nemecka plánujete pracovať)
 • Doklad totožnosti (napr. cestovný pas alebo občiansky preukaz)
 • Sobášny list (ak sa vaše aktuálne priezvisko nezhoduje s priezviskom na diplome)
 • Životopis v nemeckom jazyku
 • Doklad o vašej odbornej kvalifikácii (diplomy, vysvedčenia, špecializácie)
 • Doklady preukazujúce obsah a rozsah absolvovaného vzdelania, rozdelené na teóriu a prax s presným popisom učebných jednotiek (dodatok k diplomu, výpis predmetov)
 • Pracovné listy alebo referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov tzv. Arbeitszeugnis
 • V prípade ak máte vaše vzdelanie uznané v inej krajine, kópiu tohto rozhodnutia
 • V prípade, ak ešte nežijete respektíve nepracujete v Nemecku, je nutné predložiť žiadosť do zamestnania, kde chcete pracovať alebo potvrdenie o pracovnom pohovore

Neskôr od vás budú vyžadovať nasledovné dokumenty:

 • Potvrdenie, že vám nebolo dočasne alebo úplne odobraté právo na vykonávanie činnosti zdravotnej sestry, toto potvrdenie vydáva Slovenská komora sestier (Certificate of Good Standing) a výpis z registra trestov- potvrdenia nesmú byť staršie ako tri mesiace
 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti – potvrdenie od vášho lekára, nie staršie ako 3 mesiace
 • Certifikát preukazujúci vaše jazykové znalosti na jazykovej úrovni B2 (uznávané sú certifikáty inštitúcií Goethe,telc a ÖSD)

Ako dlho trvá tento proces nostrifikácie v Nemecku?

Rozdielne, závisí od spolkovej krajiny, ktorá vašu žiadosť vybavuje. Zodpovedný úrad vás bude kontaktovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti. V prípade, ak bude vaša žiadosť neúplná, príslušný úrad vás písomne informuje o tom, ktoré dokumenty Vám chýbajú, respektíve aké dokumenty budete musieť ešte predložiť. Odporúčame Vám sa vopred informovať, či je nutné predložiť originály alebo kópie požadovaných dokumentov. Vaše doklady musia byť notársky overené a úradne preložené do nemeckého jazyka. Proces uznávania sa začína až vtedy, keď predložíte všetky vyžadované dokumenty. Za vybavovanie nemeckého uznania vzdelania sa platia poplatky. O presných nákladoch za tento proces vás bude informovať príslušný úrad.

Ak je kontrola rovnocennosti predloženého diplomu alebo vysvedčenia úspešná, zodpovedný úrad preverí aj ďalšie osobnostné predpoklady a vaše jazykové znalosti. Rozhodnutie s výsledkom obdržíte najneskôr po 4 mesiacoch od spracovania vašej žiadosti.

Možné rozhodnutia:

Ergebnis: Anerkennung

Vaša kvalifikácia je rovnocenná nemeckej kvalifikácii. Splnili ste všetky požiadavky. Obržíte certifikát preukazujúci právo na používanie príslušného nemeckého akademického titulu a právo na výkon daného povolania na území Nemecka.

Ergebnis: Keine Anerkennung, weil die Berufsqualifikation nicht gleichwertig ist

Vaša odborná kvalifikácia nie je ekvivalentná nemeckej odbornej kvalifikácii, v porovnaní oboch kvalifikácií sú značné rozdiely, vaša kvalifikácia nie je uznaná.

Ergebnis: Keine Anerkennung, weil Sie nicht allen Voraussetzungen erfüllen

Vaša odborná kvalifikácia je rovnocenná nemeckej kvalifikácii. Nespĺňate však ostatné podmienky: bezúhonnosť, dostatočná znalosť nemeckého jazyka na jazykovej úroveni B2 alebo nie ste zdravotne spôsobilý na vykonávanie tohto povolania.

Vo väčšine prípadov vám príslušný úrad stanoví podmienky, ktorými môžete rozdiely v kvalifikáciách ,,vyrovnať” (skúšky z teórie alebo absolvovanie chýbajúcej praxe). Môžete absolvovať napríklad Anpassungslehrgang– adaptačný kurz, ktorý trvá najviac 3 roky. Trvanie adaptačného kurzu závisí od rozdielov uvedených v rozhodnutí alebo od toho, čo všetko sa ešte budete musieť doučiť.

Absolvovať je možné aj takzvaný Defizitprüfung – rozdielové skúšky z odborov, v ktorých sa pri porovnávaní kvalifikácií našli výrazné rozdiely. Vaša odborná kvalifikácia bude uznaná až po splnení daných podmienok.

Naše aktuálne pracovné ponuky pre zdravotné sestry v Nemecku môžete sledovať tu:  aktuálne pracovné ponuky!