Ak ste už pracovali, alebo pracujete v Nemecku, isto ste už počuli o koncepte Arbeitszeitkonto. Arbeitszeitkonto, skrátene AZK je konto pracovného času, známe aj pod pojmom Stundenkonto alebo Überstundenkonto. 

Ako funguje konto pracovného času v praxi?

Skutočne odpracované hodiny zamestnanca sa evidujú v konte pracovného času a porovnávajú sa s cieľovým časom dohodnutým v pracovnej zmluve s takzvaným sollzeit. Pri prekročení soll-času má zamestnanec na svojom konte pracovného času časový zápočet vo forme plusových hodín. Naopak, mínusové hodiny sa zaznamenávajú, ak zamestnanec nedosiahne zmluvne dohodnutý soll-čas.

Konto pracovného času funguje ako sporiaci účet v banke: Namiesto peňazí si v ňom môžete ,,sporiť čas’’. Odpracované hodiny zamestnanca sa zvyčajne zaznamenávajú elektronicky. V Nemecku je pracovný čas 35 hodín týždenne, čo zodpovedá 7 hodinám denne, prípadne podľa dohody v zmluve. Ak si zamestnanec odpracuje viac ako 35 hodín týždenne, hodiny navyše sa prevedú do Zeitkonta zamestnanca ako plusové hodiny. Zamestnanci tak môžu napríklad šetriť nadčasy a v prípade potreby si po dohode s nadriadeným vybrať voľno. Ak však zamestnanec pracuje menej ako 35 hodín týždenne, vzniknú mu takzvané mínusové hodiny a chýbajúce hodiny sa mu odpočítajú z Zeitkonta. Vďaka tomu má zamestnanec rovnaký plat ako v predchádzajúcom mesiaci, neznížený o chýbajúci počet hodín.

Koľko hodín môže byť na Zeitkonte?

Pracovný čas, plusové a mínusové hodiny upravujú kolektívne zmluvy.  Napríklad podľa iGZ (asociácie nemeckých agentúr dočasného zamestnávania) sa mesačný pracovný čas vypočíta podľa vzorca 7 hodín x počet pracovných dní. Maximálny počet hodín, ktoré je možno pripísať na časové konto je 150 plusových a 21 mínusových hodín.

Čo sa stane, ak sa prekročí hodinový limit?

Od momentu, keď je Zeitkonto plné, to znamená, že zamestnanec má na Zeitkonte 150 hodín, sú všetky odpracované hodiny preplatené. Bez ohľadu na to, či osoba pracovala 165 alebo 200 hodín mesačne. Pracovné a kolektívne zmluvy často obsahujú podrobné ustanovenia o tom, či sa má práca nadčas kompenzovať voľnom a/alebo odmenou. V niektorých prípadoch sú dohodnuté aj príplatky za prácu nadčas, napríklad príplatok 25 percent za prácu nadčas v pracovných dňoch a 50 percent v nedeľu a vo sviatok z dohodnutej mzdy.

Čo sa stane s kontom pracovného času v prípade dovolenky alebo choroby?

Neprítomnosť ako dovolenka alebo choroba nemá vplyv na konto pracovného času. Tieto dni sa nepočítajú ako mínusové hodiny a časový kredit sa tým neznižuje. Hodiny v časovom konte sa vám odpočítajú len v prípade, ak si vyberiete voľno.

Kto môže vidieť moje konto pracovného času?

Pracovné konto zamestnancov je osobný údaj a je potrebné s ním nakladať obzvlášť zodpovedne. K evidovaným pracovným časom majú v zásade prístup a môžu si ich prezerať len personálni manažéri a v prípade digitálnych systémov, samozrejme, aj správcovia systémov. Spravidla sa však na tieto osoby vzťahujú zodpovedajúce predpisy.

Čo ak bude moja pracovná zmluva ukončená?

Ak po skončení pracovného pomeru existujú hodiny na Zeitkonte zamestnanca, je zamestnávateľ povinný zamestnancovi preplatiť všetky hodiny dodatočne spolu s poslednou výplatou. Plusové hodiny môžu byť napríklad aj vopred skrátené tým, že si zamestnanec vezme dni voľna alebo bude pracovať na kratší pracovný čas.

Ako inak môžete použiť ušetrené hodiny na Zeitkonte?

Kontá pracovného času umožňujú využívať modely flexibilného pracovného času. Nahromadené hodiny môžete využiť aj na dovolenku, alebo na dlhšiu prestávku. Všetko však po dohode so zamestnávateľom. Zamestnanci môžu dočasne pracovať viac alebo menej, ako je zmluvne dohodnuté a kompenzovať si nadčasy alebo chýbajúce hodiny neskôr. Mesačná výplata sa tým nemení. Konto pracovného času preto často zodpovedá kontu flexibilného pracovného času s pevným rámcom odmeňovania.