V zdravotníctve je pred začiatkom výkonu práce potrebné získanie rôznych povolení. Jedným z týchto povolení je uznanie vášho vzdelania takzvané ,, Anerkennung” . Pýtate sa prečo potrebujete toto uznanie, čo to vlastne je a čo všetko k tomu budete potrebovať? Odpoveď sme pre Vás pripravili v tomto článku. Prajeme Vám príjemné čítanie!

Kvôli odlišnostiam vo vzdelávacom systéme je pri výkone regulovaných povolaní potrebné uznanie zahraničných diplomov resp. vysvedčení. Príslušné orgány pre študijné záležitosti preveria, či je vaše vzdelanie, ktoré ste dosiahli na Slovensku rovnocenné rakúskemu vzdelaniu. Porovnávajú sa obsahy a rozsahy zahraničných diplomov s rakúskym systémom vzdelávania. 

 V prípade, ak vaša kvalifikácia nezodpovedá štandardom stanovených Európskou úniou,  je potrebné absolvovať chýbajúce predmety, respektíve skúšky či absolvovať povinnú praktickú stáž z odborov, ktoré predpisujú príslušné rakúske osnovy. Príslušný úrad vás vždy písomne upovedomí o tom, či spĺňate resp. nespĺňate požadované podmienky potrebné na dosiahnutie uznania vášho vzdelania.

Po úspešnom dosiahnutí potrebnej nostrifikácie máte právo na používanie príslušného rakúskeho akademického titulu a právo na výkon daného povolania na území Rakúska. 

Základnou podmienkou pre uznanie vašej kvalifikácie je ukončené vzdelanie na území Slovenskej republiky, ktoré vás oprávňuje vykonávať povolanie všeobecnej (bez špecializácie) zdravotnej sestry alebo zdravotníckeho asistenta na Slovensku. 

Pre automatické uznanie vášho vzdelania je k osobne podpísanej žiadosti nutné predložiť nasledujúce dokumenty:

 1. Potvrdenie o bydlisku v Rakúsku, takzvaný ,,Meldezettel” prípadne korešpondenčné údaje oprávneného zástupcu, ktorý za vás preberie vašu poštu.
 2. Maturitné vysvedčenie zo strednej zdravotníckej školy v odbore všeobecné ošetrovateľstvo alebo diplom o absolvovaní štúdia v odbore všeobecné ošetrovateľstvo ( Bc., Mgr., diplomovaná všeobecná sestra) 
 3. Ak sa vaše vzdelanie začalo pred rokom 2004 a za posledných 5 rokov ste pracovali aspoň 3 roky v odbore, je potrebné doložiť potvrdenie o výkone povolania, ktoré vydáva ministerstvo zdravotníctva SR podľa ktorého, vaše vzdelanie zodpovedá článku 31 vyhlásenia 2005/36/EG alebo doklad o výkone zamestnania (aspoň tri roky za posledných päť rokov) v štáte EHP, resp. vo Švajčiarsku vydaný v súlade so zákonom – článok 23 vyhlásenie 2005/36/EG.
 4. V prípade činnosti v iných krajinách EHP resp. vo Švajčiarsku- povolenie k výkonu činnosti v danom štáte.
 5. Učebné osnovy / plán absolvovaného štúdia rozdelený na teóriu a prax s podrobnými údajmi o hodinách alebo vyučovacích jednotkách.
 6. Potvrdenia alebo osvedčenia o ďalšom vzdelávaní.   
 7. Pracovné listy, ktoré preukazujú vaše pracovné skúsenosti, osvedčenia a potvrdenia o odbornej praxi.
 8. Potvrdenie, ktoré vydáva Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, že vám nebolo dočasne, prípadne úplne odobraté právo na vykonávanie činnosti. Potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace.
 9. Doklad o štátnej príslušnosti pas, občianský preukaz alebo iný doklad o štátnom občianstve
 10. Výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 3 mesiace 
 11. Potvrdenie o zdravotnom stave, o spôsobilosti vykonávať prácu ako zdravotná sestra/asistent 
 12. Doklad o zmene mena – ak sa meno na vašom diplome alebo vysvedčení nezhoduje s vaším súčasným menom  (sobášny list, rozhodnutie o rozvode atď.)

Formálne požiadavky na dokumenty a všeobecné informácie: 

Všetky dokumenty musia byť predložené v origináli alebo v notársky overenom vyhotovení. V prípade dokumentov, ktoré nie sú v nemeckom jazyku je potrebné tieto dokumenty oficiálne preložiť do nemeckého jazyka. 

Po vybavení vašej žiadosti sa platia administratívne poplatky vo výške približne 250 €. 

Uznanie vzdelania vybavuje Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz na tejto adrese: 

Radetzkystraße 2
1030 Wien

Viac informácií nájdete na stránke ministerstva :

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Medizin-und-Gesundheitsberufe/Anerkennung-(Berufe)/Anerkennung-einer-ausländischen-Berufsqualifikation-in-einem-nichtärztlichen-Gesundheitsberuf.html

Potrebujete pomoc pri uznaní vzdelania zdravotnej sestry alebo zdravotníckeho asistenta v Rakúsku? Kontaktujte nás! Radi vám pomôžeme 🙂