Uvažujete nad prácou zdravotníckeho asistenta v Rakúsku? Kto môže túto prácu vykonávať a čo všetko je k tomu potrebné vám prezradíme v tomto článku. 

Ak ste si už pozerali naše pracovné ponuky, určite ste sa stretli s pojmom Pflegeassistent. Do roku 2016 bolo povolanie zdravotníckeho asistenta v Rakúsku známe pod pojmom Pflegehilfe alebo Pflegehelfer. Prvého septembra 2016 bolo povolanie zdravotníckeho asistenta v Rakúsku oficiálne premenované na ,,Pflegeassistent”, skratka PA. Ak ste teda v minulosti absolvovali vzdelanie Pflegehelfer môžete dnes vykonávať prácu ako Pflegeassistent. Obe pojmy totižto označujú to isté povolanie. 

Denné štúdium zdravotníckeho asistenta v Rakúsku trvá 1 rok a zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu v celkovom rozsahu 1600 hodín. Externé štúdium alebo takzvané Teilzeitausbildung trvá primerane dlhšie a to 1,5 až 2 roky. Po úspešnom absolvovaní ústnej záverečnej skúšky pred komisiou dostávajú asistenti v Rakúsku osvedčenie, ktoré ich oprávňuje na výkon povolania Pflegeassistent/in.

Ak ste študijný odbor zdravotníckeho asistenta absolvovali u nás na Slovensku a chceli by ste pracovať v Rakúsku je potrebné požiadať o uznanie vzdelania. Uznanie vzdelania sa vybavuje na ministerstve ,,Bundesministerium für Soziales, Gesundheit und Pflege” vo Viedni, kde poverení úradníci porovnajú rozsah a obsah vášho štúdia s terajším štúdiom zdravotníckeho asistenta v Rakúsku. Ak ste počas vášho vzdelania na Slovensku absolvovali 1600 hodín teórie a praxe, vaše vzdelanie bude v Rakúsku automaticky uznané. A naopak, ak ste počas vášho štúdia absolvovali menej než 1600 hodín, treba počítať s tým, že vaše vzdelanie vám nebude automaticky uznané. V tomto prípade vám Ministerstvo po ,,porovnaní vzdelania” vystaví rozhodnutie, v ktorom vám uvedie presný počet chýbajúcich hodín teórie alebo praxe v danom odbore. Vaše vzdelanie vám bude tak uznané až po absolvovaní chýbajúcich hodín. Ak potrebujete pomoc s uznaním vzdelania v Rakúsku, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme! 🙂

Ďalším predpokladom pre výkon povolania zdravotníckeho asistenta v Rakúsku je zápis do registra zdravotníckych povolaní takzvaný Gesundheitsberuferegister. Za zápis do registra zdravotníckych povolaní je zodpovedná Arbeiterkammer, skratka AK (komora práce) v danej spolkovej krajine v Rakúsku. O zápise do komory zdravotníckych pracovníkov sme vás oboznámili v našom predchádzajúcom blogu, prečítať si ho môžete tu.

Aké sú kompetencie zdravotníckeho asistenta v Rakúsku?

Zdravotnícki asistenti podporujú zdravotné sestry a lekárov v ošetrovateľskom procese. Pracujú v mobilnej, ambulantnej a lôžkovej starostlivosti a starajú sa o ľudí všetkých vekových kategórií. Kompetencie zdravotníckeho asistenta v Rakúsku upravuje zákon GuKG (Gesundheits- und Krankenpflegegesetz), podľa ktorého môžu asistenti vykonávať tieto činnosti:

 • Zabezpečujú plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu pod vedením zdravotnej sestry a lekára
 • Zabezpečujú hygienickú starostlivosť o pacienta a hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení, starajú sa o bezpečné prostredie a ochranu intimity osoby
 • Sledujú bilanciu tekutín a zabezpečujú dodržiavanie pitného režimu, podávajú jedlo a kŕmia osoby s deficitom sebaobslužných činností
 • Sledujú celkový zdravotný stav pacientov
 • Informujú a sprevádzajú  pacientov a ich príbuzných
 • Zapájajú sa do praktickej výučby študentov zdravotníckych škôl
 • Vykonávajú administratívne práce a vedú zdravotnícku dokumentáciu
 • Poskytujú prvú pomoc a zabezpečujú ďalšiu odbornú pomoc 

Okrem týchto činností sa asistenti podieľajú na diagnostike a terapii, kde podľa pokynov a pod dohľadom zdravotných sestier a lekárov môžu vykonávať nasledovné činnosti:

 • Podávanie liečiv: lokálne, transdermálne, gastrointestinálne alebo cez dýchacie cesty
 • Podávanie injekcií inzulínu a antikoagulačných liekov subkutánne
 • Vykonávanie štandardizovaných testov krvi, moču a stolice, ako aj krvné vzorky z kapilár
 • Odber krvi zo žily – nie však u detí
 • Podávanie mikro a jednorazového klystíru
 • Jednoduchá starostlivosť o rany, aplikácia zábalov, bandáži a obväzov
 • Vykonávanie sondovej výživy u ležiacich žalúdočnými sondami
 • Odsávanie horných dýchacích ciest a tracheostómie len v stabilných podmienkach
 • Meranie a záznam telesnej teploty, dychu, pulzu, tlaku krvi, výšky a hmotnosti, spolupráca pri zhotovovaní EKG záznamu
 • Aplikácia liečivých kúpeľov a liekov s lokálnym účinkom na kožu, do oka, ucha, nosa a konečníka

Detailný prehľad všetkých ošetrovateľských kompetencií si môžete pozrieť tu.

Kde môžete vykonávať činnosť zdravotníckeho asistenta v Rakúsku? 

Ako zdravotnícky asistent môžete pracovať priamo v zdravotníckom zariadení alebo cez agentúru dočasného zamestnávania. Prácu zdravotníckeho asistenta môžete vykonávať vo všetkých zdravotníckych zariadeniach, avšak v budúcnosti sa očakáva, že zdravotnícky asistenti v Rakúsku budú nasadení prevažne v domovoch dôchodcov. Platnosť by mala nadobudnúť u absolventov, ktorý dokončia vzdelanie zdravotníckeho asistenta po prvom januári 2025. 

Aký je plat zdravotníckeho asistenta v Rakúsku? 

Plat zdravotníckeho asistenta v Rakúsku sa pohybuje od 1.167€  do 2.583€ v hrubom mesačne. Priemerný ročný plat zdravotníckeho asistenta v Rakúsku je približne 22.910€ v hrubom. My vám ponúkame viac! Pozrite si naše pracovné ponuky v Rakúsku a presvedčte sa, že to, čo ponúkame my sa naozaj oplatí!