Počuli ste už o povolaní odborného zdravotníckeho asistenta v Rakúsku? Kto môže toto povolanie vykonávať, aké sú jeho kompetencie a platové podmienky vám priblížime v tomto článku. 

Pflegefachassistent= odborný zdravotnícky asistent

Kto môže vykonávať toto povolanie?

Základným predpokladom pre výkon tohto povolania je ukončené vzdelanie v odbore Pflegefachassistent. Študijný odbor Pflegefachassistent existuje v Rakúsku už od roku 2016 a prebieha na rôznych zdravotníckych školách. Štúdium odborného zdravotníckeho asistenta trvá 2 roky a zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu v celkovom rozsahu 3 200 hodín. Ak ste tento odbor neštudovali v Rakúsku, ale napríklad u nás na Slovensku , je potrebné požiadať o uznanie  vzdelania v Rakúsku. Základnou podmienkou pre uznanie vzdelania na pozícii Pflegefachassistenta je ukončené zdravotnícke vzdelanie minimálne v odbore zdravotníckeho asistenta/4 ročné štúdium, alebo vzdelanie zdravotnej sestry (staršie ročníky pred rokom 2004). Medzi ďalšie podmienky patrí bezúhonnosť, znalosť nemeckého jazyka minimálne na úrovni B1 a zápis v registri zdravotníckych povolaní (Gesundheitsberuferegister). Pflegefachassistent-i sa starajú o ľudí všetkých vekových kategórií a pracujú predovšetkým v nemocniciach. Svoje povolanie môžu vykonávať  aj v ambulanciách, rehabilitačných centrách a domovoch dôchodcov.

Aké sú kompetencie odborného zdravotníckeho asistenta? 

Pflegefachassistent-i podporujú zdravotné sestry a lekárov v ošetrovateľskom procese. V hierarchii zdravotníckych povolaní v Rakúsku sa Pflegefachassistent nachádza priamo pod zdravotnou sestrou, má však ale oveľa viac kompetencií ako zdravotnícky asistent (PA-Pflegeassistent). Ich kompetencie možno rozdeliť do troch oblastí:

Ošetrovateľské opatrenia (Pflegemaßnahmen)

 • Spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi na základe plánu ošetrovateľskej starostlivosti
 • Sleduje a posudzuje zdravotný stav pacienta alebo zmenu zdravotného stavu pacientov
 • Vykonáva opatrenia, ktoré mu boli pridelené nadriadenou sestrou, lekárom a vedie ošetrovateľskú dokumentáciu
 • Sprevádza pacientov, komunikuje s nimi a informuje ich ako aj ich príbuzných
 • Koordinuje prácu zdravotníckych asistentov a sanitárov a deleguje im činnosti v rozsahu ich odbornej spôsobilosti
 • Spolupracuje na praktickom vyučovaní žiakov a študentov zdravotníckych odborov

Koná v núdzových situáciách (Handeln in Notfällen)

 • Rozpoznanie núdzovej situácie a realizácia okamžitých opatrení na záchranu života
 • Zabezpečenie ďalšej odbornej pomoci, privolanie zdravotnej sestry, lekára
 • Resuscitácia osoby vrátane použitia automatického externého defibrilátora a záchranného dýchania, podávanie kyslíka

Účasť na diagnostike a terapii ( Mitwirken bei Diagnostik und Therapie)

 • Pripravuje osoby na diagnostické a terapeutické výkony, poskytuje a zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť v priebehu realizácie výkonov a po ich ukončení
 • Podáva predpísané lieky lokálne na kožu a sliznice, transdermálne, enterálne alebo cez dýchacie cesty
 • Podáva subkutánne injekcie, inzulín a antikoagulanciá
 • Môže odoberať krvi zo žily, pozor, len u dospelých!
 • Vyšetruje moč, stolicu a  krv pomocou jednoduchých diagnostických prístrojov
 • Môže apolikovať klystír a liečivé kúpele
 • Preväzuje a ošetruje jednoduché rany
 • Podáva enterálnu výživu u pacientov so zavedenou žalúdočnou sondou
 • Merá a hodnotí vitálne funkcie pacientov

Na základe pokynu a indikácie lekára môže Pflegefachassistent po písomnom lekárskom súhlase samostatne vykonávať aj tieto činnosti:

 • Zavedenie a odstránenie transnazálnych a transorálnych žalúdočných sond
 • Realizácia  diagnostických vyšetrení ako EKG, EEG, test funkcie pľúc
 • Zavedenie a odstránenie močových katétrov u žien (nie u detí!)
 • Pripojenie a odpojenie prebiehajúcich infúzií, s výnimkou cytostatík a transfúzií s plnou krvou a/alebo zložkami krvi
 • V prípade existujúceho periférneho žilového prístupu, udržanie jeho priechodnosti a v prípade potreby jeho odstránenie

Kompetencie Pflegefachassistenta v Rakúsku legislatívne upravuje zákon GuKG-Gesundheits-und Krankenpflegegesetz. Presný rámec kompetencií PFA možno nájsť v § 83a GuKG. Detailný prehľad všetkých ošetrovateľských kompetencií si môžete pozrieť tu.

Koľko zarobí Pflegefachassistent v Rakúsku? 

Priemerná mesačná mzda odborného asistenta v Rakúsku sa pohybuje od 2 130 € v hrubom. Závisí od viacerých faktorov ako je napríklad príslušná kolektívna zmluva zamestnávateľa, počet odpracovaných rokov a spolková krajina, v ktorej sa chystáte túto prácu vykonávať. S nami si môžete zarobiť viac! Naši zamestnávatelia ponúkajú skutočne atraktívne platy a lákavé benefity! Prácu pre odborných asistentov v Rakúsku ponúkame v špičkových nemocniciach, napríklad v meste Linz a Salzburg. Veď presvedčte sa o tom sami a nahľadnite do našej aktuálnej ponuky práce 🙂